विचार

[टिस्टुङ देउराली] असुरराज्यका अधीनस्थ हामी

हाम्रो समाज आज धर्म राज्यको आदर्शबाट हुन सक्ने जति पर छ र एउटा असुरराज्यको अधीनस्थ ।

[टिस्टुङ देउराली] असुरराज्यका अधीनस्थ हामी
४ भाद्र २०७४ आइतबार
काठमाडौं